מכרזים פומביים

מכרזים פומביים

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים

לקבלת הודעות בדבר מכרזים פומביים ומיזמים משותפים של המרכז
לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-3991
בהתאם לתקנה 51(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, הריני מודיע, כי באפשרות כל אדם להירשם לרשימת
המנויים של המרכז, אשר להם יופצו הודעות בדבר פרסום מכרזים פומביים של המרכז; לצורך רישום, יש לשלוח הודעה
כתובה למשרדי המרכז באמצעות אתר המרכז ו/או באמצעות הדואר לכתובת
המרכז בניצן ת.ד 19 מיקוד 78297.
‏‏ג'–אדר ב–התשע"ד (‏4102–30–50)
מרדכי (מוכי) בטר
מנכ"ל המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

שם המכרז
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז קול קורא מלגות ליוצרים
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות 30/11/2021
שם המכרז הודעה על אישור ביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז כוונה לביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
לפרטים נוספים השאירו פרטים: