מכרזים והתקשרויות

מכרזים והתקשרויות

ההתקשרות
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות מודעה לעיתון. קובץ 1 מתוך 4 .
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות הודעה על הקמת ועדת איתור- קובץ 2 מתוך 4
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות נוהל ועדת איתור – קובץ 3 מתוך 4 .
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות טופס למועמד לועדת איתור. קובץ 4 מתוך 4.
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות הודעה על אישור חגיגה בקטיף 2023
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות הודעה על ביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון
מועד אחרון להגשת הצעות
ההתקשרות דרוש/ה מנהל/ת חשבונות וכספים
מועד אחרון להגשת הצעות

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים

לקבלת הודעות בדבר מכרזים פומביים ומיזמים משותפים של המרכז
לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-3991
בהתאם לתקנה 51(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, הריני מודיע, כי באפשרות כל אדם להירשם לרשימת
המנויים של המרכז, אשר להם יופצו הודעות בדבר פרסום מכרזים פומביים של המרכז; לצורך רישום, יש לשלוח הודעה
כתובה למשרדי המרכז באמצעות אתר המרכז ו/או באמצעות הדואר לכתובת
המרכז בניצן ת.ד 19 מיקוד 78297.
‏‏ג'–אדר ב–התשע"ד (‏4102–30–50)
מרדכי (מוכי) בטר
מנכ"ל המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

לפרטים נוספים השאירו פרטים:

Error: Invalid action URL is detected.