מכרזים פומביים

מכרזים פומביים

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים

לקבלת הודעות בדבר מכרזים פומביים ומיזמים משותפים של המרכז
לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-3991
בהתאם לתקנה 51(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג-1993, הריני מודיע, כי באפשרות כל אדם להירשם לרשימת
המנויים של המרכז, אשר להם יופצו הודעות בדבר פרסום מכרזים פומביים של המרכז; לצורך רישום, יש לשלוח הודעה
כתובה למשרדי המרכז באמצעות אתר המרכז ו/או באמצעות הדואר לכתובת
המרכז בניצן ת.ד 19 מיקוד 78297.
‏‏ג’–אדר ב–התשע”ד (‏4102–30–50)
מרדכי (מוכי) בטר
מנכ”ל המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

שם המכרז
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז הודעה על אישור ביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז הודעה על ביצוע התקשרות שלא באמצעות מכרז עפ תקנה
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז הודעה על זכייה
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז הזמנה להציע הצעות למתן שירותים בנושא ייעוץ משפטי
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז כוונה לביצוע מיזם משותף עם המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז כתיבת מחזה בנושא גוש קטיף וצפון השומרון
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז מכרז פומבי – הקמת אתר אינטרנט
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז מכרז פומבי להקמת אתר אינטרנט
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
שם המכרז מכרז פומבי מס 01-2020
מספר מכרז
מועד אחרון להגשת הצעות
לפרטים נוספים השאירו פרטים: