החוק

החוק

ב- 30 ליולי 2008 אישרה הכנסת את החוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח-2008.

סעיף 1 לחוק מציג את מטרתו: "מטרתו של חוק זה להקים מרכז שינציח את מורשת ההתיישבות בגוש קטיף וצפון השומרון, ובאמצעותו יונחלו ערכים לאומיים וחינוכיים".

החוק קובע הקמתו של המרכז להנצחת המורשת של ההתיישבות בגוש קטיף, שיכלול אתר הנצחה, מכון מחקר וארכיון.

אתר הנצחה של מורשת גוש קטיף יכלול תערוכה מתמדת המציגה את ההתיישבות בגוש קטיף, ובכלל זה מידע על היישובים, על חיי התושבים ועל ההתמודדות עם אתגרי התקופה, ויתקיימו בו, באופן סדיר, פעילויות הנצחה ופעולות חינוך והסברה הקשורות לתחומים אלה.

המרכז יקים מכון מחקר שיפעל להעמקתו, להעשרתו ולהפצתו של הידע בכל הקשור להתיישבות בגוש קטיף ולמורשתה, ובכלל זה מידע על היישובים, על חיי התושבים ועל ההתמודדות עם אתגרי התקופה. המכון יקיים פעילויות לקידום מטרות חוק זה, לרבות קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים. המכון יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון בתחומי פעילותו, יוציא לאור פרסומים בתחומי פעילותו, וכן יקים ויפעיל אתר אינטרנט שיציג את פעילות המרכז.

המרכז יפעיל ארכיון תחת הדרכה וליווי של גנזך המדינה ואיגוד הארכיונאים ויזום פעילויות לשם איסוף החומר המתעד את החיים  בגוש קטיף וביישובי צפון השומרון.

לנוסח הרשמי של החוק: